برنامه زمان بندی آزمون شرکت فراگیر سلامت همراه ایرانیان

برنامه زمان بندی آزمون فراخوان شماره 7 رشته های آزمونی شرکت فراگیر سلامت همراه ایرانیان و پیمانکاران آن طبق جدول درج شده اعلام شده.

زمان آزمون:

چهارشنبه ،7 دی ماه 

لازم به ذکر است که آزمون رشته های پیمانکار درمان و تاسیسات متعابقا اعلام خواهد شد.