کارگیری نیروی قراردادی شرکت فراگیر سلامت و پیمانکاران زیر مجموعه

شرکـت فراگیر سلامت در نظر دارد جهت تکمیـل نیروی انسانی مورد نیاز خود و شرکت های پیمانکار زیرمجموعه در حوزه درمان و پشتیبانی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) از بـیـن داوطلبان مرد و زن به صورت قراردادی از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید.

مهلت ثبت نــام : 5 الـــی 15 بهمن 1402

جهت مشاهده آگهی و ثبت نام
به آدرس زیـر مراجعه کنید:
www.HRDMS.GEG.ir

جدول رشته های مورد نیاز فراخوان شماره 12