آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان فراسلامت  موظف به ارائه خدمات تخصصی ، ارتقاء کیفیت و دقت درانجام تستها با حداقل زمان را با تکیه بر توانمندیهای نیروی انسانی مجرب و متخصص ، مصمم به استقرار وحفظ سیستم مدیریت کیفیت می باشد و رئوس خط مشی کیفیت به شرح ذیل می باشد :

  • متابعت از الزامات قانونی و مقررات وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی جهت ارائه خدمات تخصصی با بهترین کیفیت و مطابق با استانداردهای موجود.
  • پایش و بهبود مستمر کیفیت  در رابطه با کلیه خدمات درمانی ، مراقبتی ، تشخیصی با تکیه بر اصول مدل حاکمیت بالینی ، در جهت  حفظ و افزایش رضایت بیماران  و  مراجعین محترم
  • ارتقاء کیفیت انجام تستها با استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته.
  • رعایت منشور حقوق بیمار و تکریم ارباب رجوع از بدو ورود بیماران به آزمایشگاه.
  • آموزش و ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان جهت توانمندسازی و ارتقاء کیفیت خدمات انجام شده.
  • گسترش فرهنگ و انظباط کاری با تاکید بر ایجاد انگیزش و روحیه همکاری در جهت بالا بردن سطح رضایتمندی همکاران به منظور همراستا نمودن آنان با اهداف استراتژیک بیمارستان .