اتاق عمل

اتاق عمل هوشمند بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مجهز به سیستم HIS و PACS در داخل اتاقهای عمل جهت رویت تیم جراحی